Please insert or tap your card at the terminal.
Sila masukkan atau sentuh kad anda pada terminal.
If the terminal requests for PIN,
please key-in your 6-digit PIN.

Jika PIN diminta, sila masukkan PIN 6-digit anda.

Note: Kindly contact your bank to retrieve
information on your PIN.

Nota: Sila hubungi bank anda untuk mendapatkan
semula maklumat PIN anda.
If you don’t know your PIN, press OK/ENTER
to bypass the PIN step and verify signature.

Jika tidak mengetahui PIN anda, tekan OK/ENTER untuk
melangkaui langkah penggunaan PIN dan sahkan tandatangan.
If the merchant copy of receipt shows “NO SIGNATURE”,
your signature is not required.

Jika salinan resit peniaga menunjukkan “NO SIGNATURE”,
tandatangan anda adalah tidak diperlukan.
If the merchant copy of receipt has a signature panel,
please sign the receipt.

Jika salinan resit peniaga mempunyai ruang tandatangan,
sila tandatangan pada resit tersebut.